தலைவா !

The only super star !

The only super star !

இன்று பிறந்த நாள் காணும் சூப்பர் ஸ்டாரே !
வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன்
என்றும் உன் ரசிகன்.
சுரேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s